Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

treehill
5165 e7b4

November 05 2018

treehill
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
treehill
5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser vialexxie lexxie
treehill
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
treehill
treehill
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek

November 04 2018

treehill
5165 e7b4

October 29 2017

treehill
treehill
0525 382a
jestem Chandlerem
Reposted fromjoannna joannna vialexxie lexxie
treehill
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka vialexxie lexxie
treehill
4785 7cdc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialexxie lexxie

October 15 2017

October 03 2017

treehill
6635 f09f 500
Reposted frommalice malice vialexxie lexxie
6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
treehill
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 16 2017

treehill

July 11 2017

treehill
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

July 04 2017

treehill
3164 5efa
Reposted fromgreens greens vialexxie lexxie
treehill
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viainsanedreamer insanedreamer
treehill
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavigil vigil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl